Funck Norbert - Mamer

Marx Marcel a Meyers Marie - Garnech

Majerus - Wolff Laure - Koerich

Funck Marie-Josée - Mamer

Jaqué Roger - Holzem

Watry Roger a Mousel Rob - Capellen

Wild Michel - Holzem

Steichen Roger - Mersch

Schleimer-Meres Cilly - Mersch

Lavina Bruno a Lavina-Reiland Josephine - Huelmes

Letsch Léon  - Mamer

Gloesener-Jaqué Marie-Louise - Mamer